Algemene voorwaarden 2018-11-18T15:24:41+00:00

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u een overzicht van onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Hollander TotaalBouw

Artikel 1: ALGEMEEN

.         1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bouwbedrijf : Hollander TotaalBouw gevestigd te 2353 DW Leiderdorp aan de Jacoba van beierenlaan 126 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer ; 72851767
 Opdrachtgever: de opdrachtgever of wederpartij met wie Hollander TotaalBouw een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie het bouwbedrijf een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;

de algemene voorwaarden: algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van het bouwbedrijf.

meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan, of

verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

.          2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen het bouwbedrijf en een opdrachtgever waarop het bouwbedrijf deze voorwaarden toepassing heeft verklaard, tenzij door het bouwbedrijf en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.

.          3  Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het bouwbedrijf waarbij diensten van derden worden betrokken.

.          4  Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met die van de opdrachtgever prevaleren de algemene voorwaarden van het bouwbedrijf.

.          5  Indien enig beding, deel uitmakend van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: OFFERTES

.          1  Alle offertes door of vanwege het bouwbedrijf gedaan, zijn vrijblijvend. Orders gelden eerst dan als  aangenomen wanneer zij door het bouwbedrijf schriftelijk zijn bevestigd.

.          2  Een samengestelde prijsopgave verplicht het bouwbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

.          3  Het bouwbedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken

.   4  Offertes zijn slechts van kracht gedurende een maand na datum van afgifte.

Artikel 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

.          1  Een door het opdrachtgever aan het bouwbedrijf verstrekte opdracht wordt door het bouwbedrijf eerst uitgevoerd nadat de opdrachtgever het opdrachtformulier heeft ondertekend en het bouwbedrijf aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gezonden.

Door ondertekenen van het opdrachtformulier verklaart de opdrachtgever zich bekend met deze voorwaarden.

.          2  Het bouwbedrijf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

.          3  Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft het bouwbedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

.          4 Het bouwbedrijf verplicht zichzelf de opdrachtgever te wijzen op:

  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het bouwbedrijf deze

kent of   redelijkerwijs behoort te kennen;

  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;      – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de                          opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

.          5  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats ten tijde van de werkzaamheden goed bereikbaar is. Wanneer het bouwbedrijf genoodzaakt is om maatregelen te nemen, van welke aard dan ook, teneinde de werkzaamheden onbelemmerd plaats te doen vinden, is het bouwbedrijf gerechtigd om de kosten hiervoor in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

.          6  Het bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het bouwbedrijf is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

.          7 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de werkzaamheden van het bouwbedrijf behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden van het bouwbedrijf daarvan geen vertraging ondervinden.

.          8 De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken, veroorzaakt door bouwstoffen en hulpmiddelen welke door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, dan wel door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.

.          9 De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken, veroorzaakt door werkzaamheden of leveringen door de opdrachtgever zelf.

.          10 Het bouwbedrijf is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of onjuist handelen van het bouwbedrijf.

.          11 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het bouwbedrijf ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever

.          12 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het bouwbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. Indien het bouwbedrijf de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het bouwbedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

.          13 Eventuele extra kosten , die het bouwbedrijf moet maken in verband met onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan het bouwbedrijf is toe te rekenen.

.          14 Na voltooing van van het werk nodigt het bouwbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

.          15 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het bouwbedrijf dienen te worden hersteld, zal het bouwbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het bouwbedrijf vallen

Artikel 6: BETALING

.          1  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het bouwbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

.     2  het bouwbedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren

.          3  Wanneer de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet op het overeengekomen tijdstip betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt het bouwbedrijf zich het recht voor om aan de opdrachtgever de wettelijke rente- met een minimum van     2 % in rekening te brengen.

.          4  Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde overeenkomst deze voorwaarden, en het bouwbedrijf hierdoor de vordering op de opdrachtgever incassering uit handen heeft gegeven, komen ten laste van de opdrachtgever alle kosten die zowel in als buiten rechte zijn gemaakt, ter inning van het verschuldigde, vermeerderd met de wettelijke rente. De buitenechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het totale orderbedrag, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente, een en ander met een minimum van € 150,–. Alle gerechtelijke incassokosten, zoals kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

.          5  Geschillen tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf, van welke aard dan ook, geven koper nimmer het recht om betaling van het verschuldigde bedrag op te schorten of slechts gedeeltelijke betaling van het verschuldigde te verrichten.

.          6  In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van het bouwbedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het bouwbedrijf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: OVERMACHT

.          1  Omstandigheden buiten de wil of toedoen van het bouwbedrijf,, voorzien of onvoorzien, waarop het bouwbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouwbedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Omstandigheden van overmacht geven aan het bouwbedrijf het recht om de overeenkomst op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

.          2  Indien het bouwbedrijf  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8: GARANTIE

.          1 Het bouwbedrijf garandeert dat eventuele na oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, mits de opdrachtgever kan aantonen dat de gebreken gevolg zijn van het door het bouwbedrijf gedane werk.

.          2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan het bouwbedrijf zijn meegedeeld.

Artikel 9: WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN

. 1  het bouwbedrijf heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

.                        2  Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

.          3  Van toepassing is steeds de laatste beschikbare versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 10: BEVOEGDE RECHTER

De uit hoofde van de wet bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen koper en verkoper is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.